A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie dodatkowego miejsca pracy

 • mikropożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu:
  - wartość pożyczki na założenie działalności gospodarczej – max. 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 92 tys. zł.)

  - wartość pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy – max. 20 tys. zł.

 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą bądź planujących utworzenie dodatkowego miejsca pracy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Cel finansowania:

 • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej lub z utworzeniem dodatkowego miejsca pracy przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanej w ramach Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dla kogo?

 • Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
  b) kobiety,
  c) osoby z niepełnosprawnościami,
  d) osoby długotrwale bezrobotne,
  e) osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Wsparcie w formie Jednostkowej Mikropożyczki na utworzenie miejsca pracy mogą otrzymać wyłącznie osoby, które rozpoczęły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w wyniku wcześniejszego skorzystania z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego Instrumentu Finansowego
 • Okres spłaty:
  a) na rozpoczęcie działalności gospodarczej: do 84 miesięcy
  b) na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: do 36 miesięcy
 • Karencja w spłacie:
  a) na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 12 miesięcy
  b) na utworzenie dodatkowego miejsca pracy: 6 miesięcy